Structuur/ Doel Stichting

 

Structuur van de Stichting 

De Stichting Werkend Missieteam is een vrijwilligersorganisatie. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door Aaf Beers-Schilder.

Alle werkzaamheden, van de ontvangst van de goederen tot en met de distributie ter plaatse, wordt gedaan door onbezoldigde vrijwilligers.

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting is als volgt:

Aaf Beers-Schilder (voorzitter)
Paul Schilder (penningmeester)
Karin Bosma-Schilder (secretaris)

 

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel: het verzamelen van kleding, al dan niet gebruikt, levensmiddelen en andere roerende goederen, teneinde deze te verdelen onder behoeftige personen over de gehele wereld.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door als centrum te dienen voor alle natuurlijke personen en instellingen, die aan de realisering van het doel van de stichting hun medewerking willen verlenen en hun inzet daartoe beschikbaar willen stellen, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.